Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)

Wideo

Projekt i budowa odcinka od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła) o długość ok. 12,9 km obejmuje w szczególności:

 1. budowę drogi ekspresowej S7 od km ~ 300+000 do km ~ 312+870,76,
 2. węzły drogowe: Poczernin, Przyborowice,
 3. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Poczernin strona lewa,
 4. Obwód Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi,
 5. rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę drogi ekspresowej S7 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7,
 6. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 7. budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości),
 8. budowę dodatkowych jezdni - zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,
 9. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 10. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 11. pasy technologiczne,
 12. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 13. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 14. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 15. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 16. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,
 17. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 18. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 19. oświetlenie drogowe,
 20. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 21. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 22. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 23. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 24. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 25. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 26. System Zarządzania Ruchem,
 27. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ekspresowej) i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  • właściwości gruntów, skał i materiałów;
  • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  • wartości granicznych odkształceń;
  • wymagań określonych w polskich normach.
 28. Ponadto:
  • Przy kolizji z sieciami gazowymi należącymi do Gaz System należy uwzględnić warunki zawarte w piśmie Gaz System znak: OR-DL.420.52.2019.1 z dnia 11.04.2019 r.,
  • Przebieg drogi DD2 przyjąć zgodnie z przebiegiem przyjętym w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów,
  • Wykonać remont nawierzchni ul. Wincentego Witosa na odcinku od drogi DZ1 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów, na wysokości km ~ 300+500 S7) do drogi powiatowej DP3058W (na wysokości km ~ 300+700 S7),
  • Wykonać remont nawierzchni łącznic LO3L i LO4L (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) Węzła Siedlin,
  • W zakresie geometrii drogi DZ2 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) w rejonie działek o numerach ewidencyjnych 151/4 i 178/12 miejscowość Szczytno gmina Załuski, należy ją zaprojektować tak aby uniknąć kolizji z budynkiem gospodarczym zlokalizowanym na działce numer ewidencyjny 178/12 oraz kierować się jak najmniejszą zajętością ww. działek,
  • W zakresie zbiornika ZB6 (km ~ 302+400 strona prawa drogi ekspresowej S7) należy przyjąć lokalizację zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów.
  • Rozbiórka istniejącego zagospodarowania (w tym obiektów stacji paliw) na działkach pod przyszły MOP w km ~ 304+100 S7 strona lewa,
  • Drogę dojazdową DD5 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) należy zakończyć włączeniem w istniejącą drogę publiczną w km ~ 306+450 drogi ekspresowej S7 zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ww. Koncepcji Programowej.
  • Układ dróg lokalnych DD6 i DD7 w rejonie szkoły w Szczytnie (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów, po stronie lewej drogi ekspresowej S7 km ~ 307+200) należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ww. Koncepcji Programowej,
  • W rejonie szkoły w Szczytnie i skrzyżowaniu dróg DD6 i DD7 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów, po stronie lewej drogi ekspresowej S7 km ~ 307+200) należy zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu pozwalające na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pieszych (w tym dzieci) przemieszczających się w sąsiedztwie szkoły, w tym progi zwalniające czy dedykowane oznakowanie ostrzegawcze.