Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów.
2 Politechnika Warszawska - Instytut
Dróg i Mostów
Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego przez Wisłę w Zakroczymiu w km 327+475 drogi ekspresowej nr 7.
3 Biuro Projektów PLAN Piotr Buczek Inwentaryzacja przyrodnicza;
Raport OOŚ.
4 GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne sp. z o.o.
Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych.
5 LENST Sp z o.o. Inwentaryzacja dendrologiczna;
Projekt budowlany: gospodarka roślinnością, nasadzenia zieleni.
6 Siemens Mobility sp. z o.o. Opracowanie i zatwierdzenie niezbędnych elementów projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji systemu zarządzania ruchem.
7 Iwonka Małgorzata Modrzewska Najem nieruchomości.
8 Anna Joanna Znyk Najem nieruchomości.
9 Małgorzata Makowska,
Dariusz Makowski
Najem nieruchomości.
10 FBSerwis S.A. Zabezpieczenie prac geologicznych.
11 PS Projekt Piotr Sobiejewski Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną.
12 Mosty Katowice Sp. z o.o. Kompleksowa dokumentacja projektowa obiektów mostowych.
13 Andrzej Kodłubaj AK Projekt Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórek obiektów kubaturowych.
14 HYDRO-PLAN Paweł Szpytma Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych dla przebudowy urządzeń melioracyjnych i drenażu rolniczego w zakresie wykonania kompletnego Projektu Budowlanego Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów, robót, dokumentacji podwykonawczej oraz wykonania operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i dokonania zgłoszeń wodnoprawnych.
15 GEOSTAR K. Miziołek A. Sęk-Miziołek
D.Sadowska spółka cywilna
Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji kompletnej dokumentacji geodezyjnej.
16 HOTEL "U WITASZKA" Witaszek Sp. j. Najem biura.
17 ARGON Investments sp. z o.o. Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych przebudowy kolizji z siecią telefoniczną oraz budowy kanału technologicznego wraz z kablami systemu zarządzania ruchem.
18 Cundali Polska sp. z o.o. Prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wszystkich kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną.
19 ViaCon Polska Sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlanego.
20 CEMET S.A Transport kolejowy kruszyw.
21 Anna Joanna Znyk Najem nieruchomości.
22 PPHU REMBET Sp. z o.o. Rozładunek i transport towarów.
23 TECO Energy sp. z o.o. Wykonanie monitoringu mostu na Wiśle.
24 MIW GROUP sp.z o.o. sp.k. Najem wagi samochodowej.
25 CEMET S.A Transport kolejowy kruszyw.
26 JS CONSULTING Jakub Szkota Wynajem koparki kołowej wraz z operatorem.
27 Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Obsługa Geodezyjna
28 WEGARTEN sp. z o.o. sp.k. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu
29 PPHU REMBET Sp. z o.o. Świadczenie usług transportu drogowego wraz z rozładunkiem
30 Siemens Mobility Sp. z o.o. Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnej dwóch skrzyżowań
31 Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. Obsługa badań laboratoryjnych obiektów inżynieryjnych
DOSTAWCY
1 POLOCHEM Wojciech Misiurny WETFIX z dostawą do WMB Modlin.
2 Kopalnia Wapienia Morawica S.A. Dostawa klińca 4/31,5
3 EKOBET Cementy Sp. z o.o. Dostawa cementu.
4 JARDŹWIG Kamil Jaroń Daniel Jaroń s.c. Dostawa materiału antropogenicznego w postaci przekruszu o uziarnieniu 0/90 mm
spełniającym wymagania normy PN-S-02205.
5 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa wypełniaczy dodanych - mączka wapienna barcin Lafarge.
6 Nordkalk sp. z o.o. Dostawa kruszywa o uziarnieniu ciągłym.
7 Nordkalk sp. z o.o. Dostawa kruszywa o różnym uziarnieniu.
PODWYKONAWCY
1 Siemens Mobility Sp. z o.o. Dostawa, montaż, uruchomienie podsystemów i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem wraz z realizacją prac instalacyjnych.
2 ViaCon Polska Sp. z o.o. Projekt wykonawczy oraz roboty polegające na dostawie i montażu stalowych konstrukcji z blachy falistej SuperCor wraz z zabezpieczenim antykorozyjnym oraz konstrukcji powłokowo-żelbetowej CON/SPAN wraz z pracami izolacyjnymi prefabrykatów.
3 FREZDROM Grzegorz Kazimierczak Siedlce Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego.