Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)

Wideo

Projekt i budowa odcinka od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła) o długość ok. 9,7 km obejmuje w szczególności:

 1. budowę drogi ekspresowej S7 od km ~ 324+898,26 do km ~ 334+636,68,
 2. węzły drogowe: Modlin, Błonie,
 3. rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę drogi ekspresowej S7 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7,
 4. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 5. budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości),
 6. budowę dodatkowych jezdni - zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,
 7. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 8. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 9. utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 10. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 11. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 12. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 13. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 14. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,
 15. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 16. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 17. oświetlenie drogowe,
 18. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 19. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 20. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 21. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 22. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 23. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, w zakresie styku odcinka z istniejącym odcinkiem drogi krajowej nr 7 (odcinek Czosnów-Kiełpin), którego realizacja będzie przesunięta w czasie, w tym ewentualne wyjścia poza docelowy kilometraż końcowy do km ~ 335+000,
 24. System Zarządzania Ruchem,
 25. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ekspresowej) i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  • właściwości gruntów, skał i materiałów;
  • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  • wartości granicznych odkształceń;
  • wymagań określonych w polskich normach.
 26. Na odcinku od km ~ 328+100 do km ~ 334+500 należy usunąć istniejący nasyp i wykonać nowy (ze względu na obecność żużli w istniejącym nasypie jak również występowania namułów pod nasypem). Dopuszcza się możliwość wykorzystania materiałów pozyskanych z istniejącego nasypu do budowy nowego nasypu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w dokumentach przetargowych.
 27. Ponadto:
  • Przy kolizji z sieciami gazowymi należącymi do Gaz System należy uwzględnić warunki zawarte w piśmie Gaz System, znak: OR-DL.420.52.2019.1 z dnia 11.04.2019 r.
  • W zakresie rozwiązań w km ~ 329+000 na wysokości istniejącego i realizowanego zakładu Celon Pharma należy przerwać drogę dojazdową DD26 (według numeracji przyjętej w Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) na całej długości zakładu Celon Pharma, zgodnie z założeniami Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Rozwiązania w tym zakresie należy uzgodnić z firmą Celon Pharma. Ponadto należy zaprojektować i wykonać tunel podziemny umożliwiający ruch pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Marymoncką a ul. Jeziorną,
  • W zakresie zbiornika ZB50 (km ~ 332+980) należy przyjąć lokalizację poza działką nr ewid. 162 obręb Dębina,
  • Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać zjazd z zatoki do zawracania, drogi DD18 (według numeracji przyjętej w Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów, km ~ 1+900) na teren działki nr ewid. 1-19 w rejonie węzła Modlin. Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć parametry drogi oraz zatoki do zawracania umożliwiające ruch samochodów ciężarowych,
  • Należy zaprojektować i wykonać zjazdy z drogi DD25 (zgodnie z numeracją przyjętą w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów, km ~ 329+040 i km ~ 329+080 po stronie prawej drogi ekspresowej S7) do działek nr 43/3 i 44/3 zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ww. Koncepcji Programowej,
  • W km ~ 334+240 drogi ekspresowej S7 należy zaprojektować i wykonać tunel podziemny umożliwiający ruch pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Leśną, a ul. Duńską,
  • W zakresie Węzła Błonie należy odsunąć rondo od wału przeciwpowodziowego w kierunku drogi ekspresowej w celu zapewnienia miejsca dla wykonania łącznika (bypassu) na kierunku z drogi wojewódzkiej DW579 na drogę krajową nr 85 zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów,
  • Od km ~ 330+794 do km ~ 330+890 po stronie prawej S7 należy zastosować mur oporowy, aby uniknąć kolizji z zabytkowym Fortem Ordona,
  • Od km ~ 331+121 do km ~ 331+235 po stronie lewej S7 należy zastosować mur oporowy zlokalizowany pomiędzy drogą ekspresową S7 a drogą DZ8 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów),
  • Od km ~ 334+436 do km ~ 334+569 po stronie lewej S7 należy zastosować mur oporowy, aby uniknąć kolizji z boiskiem w Czosnowie,
  • W ciągu mostu przez Wisłę należy zaprojektować i wykonać chodnik dla pieszych oraz ścieżkę rowerową zamocowaną do konstrukcji skrzynkowych dźwigarów głównych pod wspornikami zewnętrznymi.