Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)

Wideo

Projekt i budowa odcinka od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła) o długość ok. 12 km obejmuje w szczególności:

 1. budowę drogi ekspresowej S7 od km ~ 312+870,76 do km ~ 324+898,26,
 2. węzły drogowe: Załuski, Ostrzykowizna,
 3. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Załuski strona prawa, Modlin strona lewa,
 4. rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę drogi ekspresowej S7 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7,
 5. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 6. budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości),
 7. budowę dodatkowych jezdni - zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,
 8. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 9. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 10. utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 11. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 12. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 13. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 14. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 15. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,
 16. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 17. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 18. oświetlenie drogowe,
 19. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 20. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 21. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 22. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 23. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 24. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 25. System Zarządzania Ruchem,
 26. wzmocnienie podłoża gruntowego (w tym pod istniejącym oraz dobudowywanym nasypem drogi ekspresowej) i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  • właściwości gruntów, skał i materiałów;
  • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  • wartości granicznych odkształceń;
  • wymagań określonych w polskich normach.
 27. Ponadto:
  • Przy kolizji z sieciami gazowymi należącymi do Gaz System należy uwzględnić warunki zawarte w piśmie Gaz System znak: OR-DL.420.52.2019.1 z dnia 11.04.2019 r.,
  • Zaprojektować i wykonać 2 zjazdy do firmy FPG z drogi DD19 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) w km ~ 2+520 i km ~ 2+600 (na wysokości km ~ 324+060 i km ~ 324+140 S7) zgodnie z dotychczasowymi uzgodnieniami,
  • Wykonać remont nawierzchni drogi DD10 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) na całej jej długości zgodnie z kilometrażem drogi ekspresowej S7 od km ~ 313+750 do km ~ 314+050 oraz należy wykonać korekty łuków w ciągu drogi DD10 zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ww. Koncepcji Programowej,
  • Wykonać remont nawierzchni drogi przebiegającej przez miejscowość Kroczewo po stronie prawej drogi ekspresowej S7 od km ~ 318+000 do km ~ 318+800,
  • Wykonać remont nawierzchni z dostosowaniem do KR6 drogi krajowej nr 62 na odcinku od zjazdu z Węzła Ostrzykowizna w km ~ 182+200 do połączenia z Węzłem Modlin w km ~ 187+900 (długość odcinka - 4,7 km) wraz ze skrzyżowaniem Ostrzykowizna w km ~ 183+500,
  • Przebieg dróg DZ4, DZ5, DD16B, DD17 zlokalizowanych po lewej stronie trasy S7 (od km ~ 320+00 do km ~ 320+400) należy przyjąć zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Teren pomiędzy drogą DD17 a DZ5 należy przeznaczyć pod budowę zbiornika retencyjnego,
  • W km ~ 317+800 należy zaprojektować i prowadzić roboty w taki sposób, aby uniknąć kolizji z zabytkowym młynem znajdującego się po stronie prawej drogi ekspresowej S7. Rozwiązania w tym rejonie zaprojektować w taki sposób, aby budynek młyna nie wchodził w linie rozgraniczające inwestycję,
  • W zakresie drogi DZ7 (według numeracji przyjętej w Elementach Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów) należy poprowadzić ją maksymalnie odsuwając od zabudowań zlokalizowanych w Ostrzykowizna 39A,
  • Rozbiórka istniejącego zagospodarowania (w tym obiektów stacji paliw) na działkach pod przyszły MOP w km ~ 315+050 S7 strona prawa,
  • Rozbiórka istniejącego zagospodarowania (w tym obiektów stacji paliw) na działkach pod przyszły MOP w km ~ 323+650 S7 strona lewa,
  • Rozbiórka ewentualnej kolizji obiektów niedziałającej stacji paliw w km 323+600 S7 strona prawa.